Kronikker

Statsbudsjett med tvetydig kvinneprofil

Gode intensjoner, men manglende tydeliggjøring og konkrete tiltak. Slik karakteriserer daglig leder Gro Lindstad i FOKUS regjeringens budsjettforslag

Onsdag 7.oktober ble forslaget for Statsbudsjettet for 2016 lagt frem. Etter en første gjennomlesing mener FOKUS at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i mye av budsjettomtalen av bistand og utviklingssamarbeid. Men vi frykter det er for lite forpliktende.- På den ene siden har regjeringen sagt tydelig i budsjettet at de ønsker å være en global pådriver for kvinners rettigheter og likestilling. Det er for eksempel veldig gledelig at reproduktive rettigheter anerkjennes og at jenters utdanning prioriteres. Men på den andre siden blir kvinners rolle og behov borte så snart man forlater helse- og sosiale spørsmål. Det finnes mye god tekst i budsjettet, men den gjenspeiles ikke i de enkelte budsjettkapitlenes mål og konkrete prioriteringer for 2016. Det fremstår som et budsjett med mange gode intensjoner, men manglende tydeliggjøring.

Riktig med økning til humanitære midler

Den humanitære krisen vi står midt oppe i tilføres helt riktig store midler. Samtidig gjøres det uforståelige kutt i den langsiktige bistanden.

– Regjeringen legger i stor grad kuttene på organisasjoner som jobber med langsiktig bistand. Ved en slik prioritering og manglende evne til å se langsiktig, som er viktig for å forebygge nye humanitære katastrofer, ender vi opp med et resultat som vil ha langsiktige negative konsekvenser.

 Større deler av utviklingsmidlene kanaliseres i dette budsjettet til FN-organisasjonene, internasjonale fond og direkte til ulike samarbeidsland. Samtidig kuttes midler til sivilt samfunn, som er de aktørene som har arbeid ute i lokalsamfunn.

– Det betyr også at man svekker muligheten for organisasjoners kritiske blikk og tydeliggjøring av faktiske behov som de ser i sitt direkte arbeid.

Mangler fokus på kvinner og klima

FOKUS har over tid jobbet for at klimaendringenes konsekvenser for kvinner og kvinners rolle i klimatilpasning må få større oppmerksomhet.

– Å bruke kjønnsperspektiver i klimapolitikken er en fremmed tanke for mange. Men sannheten er at omkostningene ved tørke, flom og andre former for ekstremvær er særlig store for kvinner. Dessuten besitter kvinner kunnskap om skog og land som er viktig for å lykkes med gode klimatilpasningstiltak. Det ser vi ikke spor av i dette budsjettet.

Savner likestillingsperspektiv i næringspolitikken

Kvinner er heller ikke identifisert som aktør i næringspolitikken. Til tross for at sektorer hvor Norge har en særlig kompetanse skal vektlegges er kompetansen på likestilling utelatt.

– Næringsfremme og næringsutvikling innen utviklingssamarbeidet er et av satsingsområdene som framheves i forslaget til Statsbudsjettet for 2016. Formålet er å bidra til å skape bærekraftig økonomisk vekst, jobbskaping og kompetansebygging i utviklingsland. Næringsutviklingen blir stadig mer konsentrert rundt sektorer og områder hvor Norge har en særlig kompetanse.

 Satsingen på næringsutvikling som utviklingspolitisk virkemiddel kan gi positive resultater for kvinner, gitt at innsatsen kommer de fattige og mest sårbare til gode. Det er ingen automatikk i dette. Kvinner og menn deltar ikke på likefot i arbeids- og næringsliv, og de opplever konsekvensene av investeringer ulikt. Norge har gode erfaringer med en bevisst og målrettet politikk for å fremme kvinners økonomiske deltakelse på alle nivå. Norsk likestillingspolitikk har vært en viktig eksportartikkel og inspirasjonskilde.

– Uten bevissthet om dette, kan næringslivssatsingen hemme snarere enn å fremme kvinners rettigheter. FOKUS vil gjerne være i dialog med regjeringen og andre aktører om dette.

Positivt å prioritere jenters utdanning

FOKUS ser positivt på at regjeringen prioriterer jenters utdanning. Men når regjeringen foreslår å bruke store deler av likestillingsposten til å øremerke midler til jenters utdanning, innebærer det i realiteten et kutt i likestillingsarbeidet.

– Denne satsingen bør komme i tillegg og ikke tas av andre likestillingsformål. Når Utenriksdepartementets budsjett inneholder et eget kapittel på global helse og utdanning finnes det ingen grunn til å forsyne seg av andre deler av budsjettet, slik at man helhetlig svekker kvinner og likestilling, og særlig det arbeidet som gjøres i regi av kvinneorganisasjoner i andre land som gis norske midler. Det regjeringen nå foreslår fører til at arbeidet med kvinner og likestilling svekkes med 100 millioner i 2016.

Kvinner, fred og sikkerhet løftes av regjeringen

I februar i år lanserte regjeringen, med både statsminister og fire ministre til stede, en ny handlingsplan om kvinner, fred og sikkerhet. I den humanitære krisen vi nå opplever i mange land blir en konkretisering av en slik handlingsplan svært viktig for året som kommer. Igjen ser vi mye god tekst og intensjoner, men mangel på konkrete midler og tiltak.

– Kvinner, fred og sikkerhet betyr ikke kun økt satsning på å få inn flere kvinner i det militære og politi, men en satsning på kvinner som en særlig utsatt gruppe i krig og konflikt, ikke minst kvinner på flukt. Vi vet at kvinner utsettes for vold og overgrep og at det må iverksettes spesielle og målrettede tiltak. Det gjelder både i nærområdene, mens kvinner og jenter er på flukt og når de kommer til flyktningmottak i ulike land. FOKUS bidrar gjerne til en spissing og tydeliggjøring av hvordan dette kan ivaretas på en måte som ivaretar kvinner og jenter i en svært sårbar situasjon.

Viktigheten av opplysning og informasjon og opplysningsvirksomhet er igjen fraværende

Kuttet i tilskudd til norske organisasjoners opplysningsarbeid gjør det vanskeligere for FOKUS og andre å spre kunnskap om kvinners rettigheter. Det er et behov for å se dette gjennomgående og ikke som et adskilt satsingsområde.

– De innebygde motsetningene på likestillingsområdet i budsjettet, illustrerer behovet for godt infoarbeid. Dagens ordning med midler til opplysningsarbeid er viktig for FOKUS. Disse midlene bidrar til å nå bredt ut med informasjon om global kvinne- og likestillingspolitikk på en måte som ikke ivaretas av noen andre norske aktører.
 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *